Unleash the universities

When I was president of Copenhagen Business School, one of the Danish universities, it was both surprising and painful to experience how regulated the sector was and still is. My peers and I often joked about the fact that we , in the guise of “talks”, spent so much time at ministry being lectured about details by both the chief bureaucrats and the minister. In this column I reflect over this situation in view of the competitive situations of business schools and strongly urge the politians to unleash the universities. Needless to say perhaps, but the civil servants were not amused by this message.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 15. jANuAR – 21. jANuAR 2010

Dr. Johan Roos

Sæt universiteterne fri

Produktivitet drives af konkurrence. Det vil være et løft til velstanden i samfundet, hvis universiteterne fik mere frihed og færre reguleringer.

Jeg har næsten altid været af den overbevisning, at Sverige virkelig er det mest gennemregulerede og kontrollerede samfund på Jorden. Men de seneste måneder er jeg for alvor begyndt at komme i tvivl. Det er naturligvis vanskeligt at bevise én gang for alle, men det er efterhånden svært at se, om svenskerne stadig har førertrøjen på.

Lukkeloven er for længst afskaffet i Sverige. Det sam- me gælder planlovens bestemmelser om butikkers stør- relse og begrænsninger. Konkurrencemyndighederne har også fået betydeligt flere muskler i Sverige de se- nere år. Ser man bort fra den berømte og berygtede alkoholpolitik, der stadig holder svenskerne i en meget kort snor igennem Systembolaget, oplever svenskerne på mange måder færre begrænsninger end danskerne.

Velstand i en moderne økonomi drives af produk- tivitet samt arbejdsudbud. Øges produktiviteten, øges velstanden. Produktivitet drives til gengæld af konkur- rencesituationen i hver sektor. Den vigtigste løftestang er derfor at fjerne barrierer for konkurrence.

Der er i hvert fald én sektor, som jeg kender en hel del til, der trænger til en ekstra tur med hækkesaksen i de kommende år: lov- og regeljunglen på de danske univer- siteters område. På dette område vil jeg endda på- stå, at danskerne uden sammenligning overgår svenskerne med flere længder i reguleringsivrighed og -trang.

dministrativt bøvl: Som alle universiteter i Danmark har vi en udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet, der oplister en række konkrete mål, som CBS’ ledelse og ministeriet er enige om. Dette kan på mange måder være udmærket og fra den private sektor kender man noget lignende. Men sjældent har jeg set en privat virk- somhed opliste mere end 10 af disse indikatorer, og det er endda mange. I CBS’ udviklingskontrakt har vi næ- sten 50 indikatorer. Mange af målene er desværre heller ikke udviklingsmål – det vil sige leading indicators. De er i realiteten lagging indicators, der desværre slet ikke giver grundlag for udvikling af virksomhedens kerneak- tiviteter. Det er med andre ord historiske data. Arbejdet med at dokumentere og følge op på de mange indikato- rer kaster et enormt administrativt arbejde af sig.

Mit nytårsønske er derfor, at vi i det kommende år – som Videnskabsministeriets evaluering anbefaler – re- ducerer antallet af regler og retningslinjer, der skaber unødigt administrativt bøvl.

Vi kunne starte med at reducere antallet af mål i udviklingskontrakterne og i højere grad lade universi- teternes professionelle bestyrelser og ledelser gøre det, de er gode til, nemlig at lede og prioritere virksomhe- dens ressourcer – i samarbejde med medarbejdere og interessenter? Det var vel egentlig også det, der var hele ideen, da regeringen med Universitetsloven fik oprettet de professionelle bestyrelser, hvor også ledere fra pri- vate virksomheder indgår. Nu mangler vi bare, at politi- kerne tør give slip og viser større tillid til de bestyrelser, de selv har etableret.

Man skal jo huske på, at mange af de business schools og universiteter, som vi konkurrerer med i dagligdagen om blandt andet dygtige forskere og talentfulde stude- rende, ligger i udlandet, og langt de fleste arbejder i dag på helt private vilkår med betydeligt større frihedsgra- der, end vi har i Danmark. Sæt universiteterne fri for at øge produktiviteten og dermed øge velstanden i samfundet.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s