Singapore and Denmark – elitism and mediocracy?

While the no-growth debate and blaming game continued in Denmark I paid a visit to Singapore. I had forgotten that this country is the size of the Danish small island of Bornholm south of Sweden, but with about the same number of people. This is where the similarities stops. Without making lots of reservations about their political model in this column I cut right to the chase and make some painful points about the success of Singapore in view of the stagnation of Denmark. Singapore carries a large and clear Elite sign whereas Denmark keeps defending an everybody-must-be-equal mantra that risks leading to mediocrity. Pretty provocative stuff.

BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN 9. ApRIL – 15. ApRIL 2010

Singapore – et eksempel for Danmark

Blot en lille rød prik på kortet over Asien. Men vi kan lære af Singapores stærke satsning på forskning og uddannelse og vilje til forandringer.

Forestil dig en befolkning på fem millioner på en ø på størrelse med Bornholm. Heraf to millioner udlændinge primært fra de omkringliggende lande. Forestil dig, at alt skal importeres, og at øen er et blomstren- de handelscentrum. Forestil dig fire offi- cielle sprog, tre yderst konkurrencedyg-

tige universiteter og et fjerde på tegnebrættet. Forestil dig det femte rigeste land i verden målt efter BNP/ind- bygger – 40 procent mere end Danmark. Velkommen til Singapore.

Jeg er netop kommet hjem efter et inspirerende be- søg på tre anerkendte handelshøjskoler i Singapore, der er blevet kåret til den mest forretningsvenlige økonomi i verden med tusindvis af udenlandske forretningsfolk udstationeret hos multinationale virksomheder og titu- sindvis af udenlandske arbejdere. Det anses også for at være et af verdens økonomiske handelscentre.

Lærestykket: Hvad kunne jeg tage med mig hjem?
– Handelshøjskolernes mission er i tråd med landets. Skolerne leverer det, som regeringen ønsker og beta- ler for. Det, der er godt for regeringen, er godt for sko- lerne, lyder parolerne. Hvis regeringen ønsker, at de skal udvikle sig i retning mod at være mere excellente, beder den skolerne om at konkurrere og giver en stor portion penge til en af parterne.

– De udnytter deres geografiske fordele. For Singapore er det altafgørende at være en vigtig aktør i regio- nen, der omfatter Beij- ing, Seoul, New Delhi og Sydney. Det er her, de rekrutterer studen- ter, sælger videreud- dannelse og finder al- liancepartnere.

– Uddannelserne er i forreste række. Forskning i ver- densklasse ses som et middel til at kunne tilbyde fanta- stiske uddannelser, ikke bare som et mål i sig selv.
– Der er skarp konkurrence om de mest talentfulde studerende. De studerende betaler omkring 30.000 danske kr. i undervisningsgebyr, og regeringen spæder til med det dobbelte. Hvilket betyder, at skolen mod- tager ca. 90.000 kr. pr. studerende pr. år (selv med vores øgede taxametertilskud, får vi på CBS mindre end halvdelen). Det videnskabelige personales lønnin- ger starter oftest omkring 1 million kr., hvoraf kun 20 procent går til skat.

– Uddannelserne er meget eliteprægede. De studeren- des høje GMAT-resultater (Graduate Management Ad- mission Test), dimittendernes prestigefyldte job, høje internationale rankings og et overtal af udenlandske studerende taler for sig selv.

forandringsparat: Denne lille, men strategisk placerede stat er blevet ét af verdens mest konkurrencedygtige, avancerede og fremgangsrige lande. Det er også et min- dre demokratisk land end i vesten. Men de formår alligevel at være forandringsparate.

Fordi de er totalt afhængige af andre, fokuserer den singaporeanske regering på nye udviklingsmuligheder, der vil være mindre følsomme over for den globale efter- spørgsel. For eksempel åbner regeringen for, at uden- landske virksomheder kan investere i produktion af me- dicinsk teknologi med det formål at gøre Singapore til højteknologisk centrum i Sydøstasien. I tråd med denne strategi er de nu i gang med at oprette et fjerde offent- ligt universitet.

Denne lille røde prik på verdenskortet får Europa til at fremstå som langsom og træt.

Hvad kan vi i Danmark lære af dette? At andre gør det mindst lige så godt som vi på en helt anden måde. Eksemplerne fra Singapore og artiklerne fra Kina i de seneste uger i Berlinske Nyhedsmagasin viser, at Dan- mark skal til at indrette sig på helt nye måder i årene fremover.

Your views?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s